KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học thành phố Hà Nội năm học 2018 – 2019

Ngày đăng: 01/08/2018
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 3230/KH-SGD&ĐT
Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học
thành phố Hà Nội  năm học 2018 – 2019

Căn cứ Công văn số 6003/BGDĐT-GDTrH ngày 09/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hỗ trợ, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) cho học sinh trung học đáp ứng với nhu cầu hội nhập quốc tế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ quy chế của Cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH
 2. Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học, sáng tạo kĩ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống;
 3. Góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học;
 4. Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, sáng tạo khoa học kĩ thuật của học sinh trung học;
 5. Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học kĩ thuật của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.
 6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để tổ chức hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh trung học và chuẩn bị tham gia cuộc thi KHKT cấp quốc gia, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường trung học thực hiện tốt các nội dung sau:

 1. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa của công tác nghiên cứu KHKT của học sinh trung học và các quy định, hướng dẫn về cuộc thi KHKT đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội.
 2. Trên cơ sở quy chế và các quy định, hướng dẫn về cuộc thi KHKT năm học 2018 – 2019, các cơ sở giáo dục trung học xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công tác nghiên cứu KHKT cho học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, đối tượng học sinh, chương trình, nội dung dạy học của cơ sở giáo dục. Trong quá trình triển khai, các đơn vị cần quan tâm tổ chức một số hoạt động sau:

– Tổng kết, đánh giá các hoạt động NCKH của học sinh, biểu dương, khen thưởng học sinh và giáo viên hướng dẫn có thành tích trong công tác NCKH trong năm học trước;

– Tổ chức hội thảo, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên;

– Khai thác hiệu quả tiềm lực của đội ngũ giáo viên hiện có, đặc biệt là giáo viên có năng lực và kinh nghiệm nghiên cứu KHKT, giáo viên đã hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT; đưa nội dung hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT vào sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên môn; giao nhiệm vụ cho giáo viên trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự, những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn trong các buổi sinh hoạt lớp, chào cờ, ngoại khóa để định hướng, hình thành ý tưởng về dự án nghiên cứu của học sinh.

 1. Phát triển Câu lạc bộ KHKT trong các cơ sở giáo dục trung học nhằm tạo môi trường cho học sinh nhiên cứu, chia sẻ về kiến thức, kỹ năng và các sản phẩm NCKH; giúp đỡ học sinh trong việc tiếp cận và vận dụng các phương pháp NCKH cũng như sản phẩm khoa học vào thực tiễn; rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho hoạt động NCKH, học tập và trong cuộc sống.
 2. Phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các viện và trung tâm khoa học công nghệ; cha mẹ học sinh trong việc hướng dẫn các đề tài khoa học của học sinh; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị cho học sinh nghiên cứu KHKT và tham gia cuộc thi KHKT.
 3. Hiệu trưởng các trường ra quyết định phân công giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học (Một giáo viên được hướng dẫn tối đa 02 đề tài trong cùng thời gian); vận dụng quy định chế dộ làm việc đối với giáo viên phổ thông tại Điều 11 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 để giảm số tiết dạy cho giáo viên hướng dẫn. Đối với giáo viên có nhiều đóng góp tích cực và có học sinh đạt thành tích cao trong cuộc thi thì được xem xét nâng lương trước thời hạn, được ưu tiên xét đi học tập nâng cao trình độ, được xét tặng giấy khen, bằng khen và ưu tiên khi xét tặng các danh hiệu khác.
 4. Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn về cuộc thi, các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cụm trường THPT thành lập hội đồng thẩm định khoa học và tổ chức cuộc thi KHKT cấp quận, huyện/ cụm trường phù hợp với điều kiện thực tế chọn cử và tích cực chuẩn bị các dự án tham gia cuộc thi cấp Thành phố.

– Tổ chức cuộc thi cấp trường: tháng 9/2018

– Hoàn thành cuộc thi cấp quận, huyện, thị xã (đối với HS lớp 8, 9 cấp THCS), cấp cụm trường (đối với các trường THPT) và nộp bài dự thi cấp thành phố trước ngày 30/10/2018.

– Cuộc thi cấp Thành phố hoàn thành  trước ngày 30 /11/2018 (dự kiến từ 23/11/2018 -30/11/2018)

– Cuộc thi cấp Quốc gia – Khu vực phía Bắc dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 3 năm 2019.

III. ĐĂNG KÝ VÀ NỘP ĐỀ TÀI DỰ THI CẤP THÀNH PHỐ

Các cụm trường THPT, các Phòng Giáo dục và Đào tạo đăng ký và nộp các sản phẩm dự thi đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trước ngày 30/10/2018 theo các yêu cầu sau:

 1. 1. Nộp bản đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm) về Phòng Giáo dục phổ thông đồng thời email bản mềm (soạn trên excel) về địa chỉ email khoahockithuathanoi2018@gmail.com
 2. Nộp bản báo cáo kết quả cuộc thi cấp quận/huyện/thị xã hoặc cấp cụm trường THPT cùng bản đăng ký các đề tài dự thi cấp Thành phố (theo mẫu đính kèm) có dấu và chữ ký xác nhận của Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi cấp quận/huyện/thị xã hoặc cấp cụm trường THPT về Phòng Giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (riêng các trường THPT chuyên và có lớp chuyên mỗi trường là một đơn vị dự thi không thi cùng cụm trường THPT, nộp bản đăng ký dự thi có xác nhận của lãnh đạo trường).
 3. Mỗi đề tài dự thi nộp về Phòng Giáo dục phổ thông:

–  05 bản báo cáo (không quá 15 trang A4 đánh máy) về quá trình nghiên cứu và kết quả nghiên cứu đến thời điểm hiện tại (tháng 10/2018), nêu hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài. Các thông tin về học sinh, giáo viên hướng dẫn chỉ được xuất hiện ở trang bìa, không được ghi trong bất cứ trang nào của báo cáo.

– 01 quyết định cử giáo viên hướng dẫn đề tài.

– 01 bộ hồ sơ gồm các tờ khai (theo mẫu đính kèm)  hoặc được tải về tại mục “Công văn/ khoa học kĩ thuật” trên trang mạng http://truonghocketnoi.edu.vn. Các phiếu phải được điền đầy đủ thông tin, ký tên, đóng dấu phù hợp với tiến độ nghiên cứu, nộp lên mạng  dưới dạng bản chụp theo định dạng PDF và nộp bản chính về Phòng Giáo dục phổ thông.

Lưu ý: thời điểm phê duyệt dự án của người bảo trợ; thời gian thực hiện kế hoạch nghiên cứu đã được phê duyệt; thời điểm phê duyệt của Hội đồng khoa học cơ sở hoặc của cuộc thi cấp quận/ huyện (cụm trường THPT) trước và sau khi nghiên cứu, thí nghiệm; thời điểm phê duyệt của hội đồng thẩm định trước khi dự thi cấp Thành phố; các phiếu khác có liên quan theo yêu cầu đối với dự án dự thi). Hồ sơ không đầy đủ hoặc thiếu thông tin sẽ không được tham dự cuộc thi cấp Thành phố.

 1. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ QUY TRÌNH CHẤM THI

Căn cứ quy định tại thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và để đáp ứng yêu cầu cuộc thi Quốc gia, Quốc tế, cuộc thi KHKT cấp thành phố năm học 2018 – 2019 đánh giá dự án dự thi theo các tiêu chí dưới đây:

 1. Dự án khoa học

– Câu hỏi nghiên cứu: 10 điểm;

– Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;

– Tiến hành nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu): 20 điểm;

– Tính sáng tạo: 20 điểm;

– Trình bày (gian trưng bày và trả lời phỏng vấn): 35 điểm.

 1. Dự án kĩ thuật

– Vấn đề nghiên cứu: 10 điểm;

– Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;

– Tiến hành nghiên cứu (xây dựng và thử nghiệm): 20 điểm;

– Tính sáng tạo: 20 điểm;

– Trình bày (gian trưng bày và trả lời phỏng vấn): 35 điểm.

 1. Quy trình chấm thi

– Chấm thi theo từng lĩnh vực: Đánh giá thông qua hồ sơ dự án dự thi và phỏng vấn thí sinh tại các gian trưng bày.

– Chọn đội tuyển tham dự cuộc thi cấp Quốc gia: những dự án đạt giải cao ở vòng chấm lĩnh vực sẽ tham dự vòng chọn đội tuyển (thí sinh trình bày và trả lời phỏng vấn tại phòng làm việc của hội đồng chấm thi).

– Tại  phần chấm chọn giải lĩnh vực và chọn đội tuyển tham dự cuộc thi cấp Quốc gia, thí sinh trình bày dự án và trả lời câu hỏi của giám khảo bằng tiếng Việt.

– Đối với các dự án đạt giải nhất các lĩnh vực của cuộc thi cấp quốc gia, trong danh sách chọn cử tham dự cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế cần phải trình bày tóm tắt dự án và trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh.

 1. NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC
 2. Phòng Giáo dục phổ thông

Là đầu mối cung cấp và thu thập thông tin từ các phòng;

– Chủ trì các hội nghị, hội thảo, tập huấn cho cán bộ quản lý về công tác tổ chức nghiên cứu KHKT tại cơ sở giáo dục, tập huấn cho thí sinh tham gia cuộc thi;

– Là đại diện liên lạc với Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai công việc cho cuộc thi;

– Kết hợp với các phòng của Sở để lên dự trù kinh phí, tổ chức tốt các hội nghị, hội thảo, các buổi tập huấn … phục vụ cuộc thi và tổ chức cuộc thi cấp Thành phố nghiêm túc theo đúng kế hoạch đề ra.

 1. Phòng Kế hoạch Tài chính

Hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để đảm bảo kinh phí tổ chức các hoạt động của cuộc thi.

 1. Các trường THPT, Phòng giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã

Căn cứ vào Quy chế và Điều lệ của cuộc thi, căn cứ vào kế hoạch này, các trường THPT, các Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện tại đơn vị theo đúng yêu cầu về thời gian và chất lượng.

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường THPT, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/ huyện/thị xã triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời về Phòng Giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo (đồng chí Kiều Cẩm Nhung điện thoại 0983022688) để được hướng dẫn giải quyết./.

 

Nơi nhận:
– Đ/c Giám đốc (để báo cáo);
– Các trường THPT, phòng GD&ĐT quận/ huyện/ thị xã (để thực hiện);
– Phòng KHTC (để thực hiện);
– Lưu: VT, GDPT.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
                                                   
( Đã ký)
Lê Ngọc Quang

 

     

Các lĩnh vực dự thi:  

 

STT Lĩnh vực Lĩnh vực chuyên sâu
1 Khoa học động vật Hành vi; Tế bào; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và di truyền; Dinh dưỡng và tăng trưởng; Sinh lí; Hệ thống và tiến hóa;…
2 Khoa học xã hội và hành vi Điều dưỡng và phát triển; Tâm lí; Tâm lí nhận thức; Tâm lí xã hội và xã hội học;…
3 Hóa Sinh Hóa – Sinh phân tích; Hóa-Sinh tổng hợp; Hóa-Sinh-Y; Hóa-Sinh cấu trúc;…
4 Kỹ thuật Y sinh Vật liệu Y sinh; Cơ chế sinh học; Thiết bị Y sinh; Kỹ thuật tế bào và mô; Sinh học tổng hợp…
5 Y Sinh và khoa học Sức khỏe Chẩn đoán; Điều trị; Phát triển và thử nghiệm dược liệu; Dịch tễ học; Dinh dưỡng; Sinh lí học và Bệnh lí học;…
6 Sinh học tế bào và phân tử Sinh lí tế bào; Gen; Miễn dịch; Sinh học phân tử; Sinh học thần kinh;…
7 Hóa học Hóa phân tích; Hóa học trên máy tính; Hóa môi trường; Hóa vô cơ; Hóa vật liệu; Hóa hữu cơ; Hóa Lý;…
8 Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin Kĩ thuật Y sinh; Dược lí trên máy tính; Sinh học mô hình trên máy tính; Tiến hóa sinh học trên máy tính; Khoa học thần kinh trên máy tính; Gen;…
9 Khoa học Trái đất và Môi trường Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng của môi trường lên hệ sinh thái; Địa chất; Nước;…
10 Hệ thống nhúng Vi điều khiển; Giao tiếp mạng và dữ liệu; Quang học; Cảm biến; Gia công tín hiệu;…
11 Năng lượng: Hóa học Nhiên liệu thay thế; Năng lượng hóa thạch; Phát triển nhiên liệu tế bào và pin; Vật liệu năng lượng mặt trời;…
12 Năng lượng: Vật lí Năng lượng thủy điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời; Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió;…
13 Kĩ thuật cơ khí Kĩ thuật hàng không và vũ trụ; Kĩ thuật dân dụng; Cơ khí trên máy tính; Lí thuyết điều khiển; Hệ thống vận tải mặt đất; Kĩ thuật gia công công nghiệp; Kĩ thuật cơ khí; Hệ thống hàng hải;…
14 Kĩ thuật môi trường Xử lí môi trường bằng phương pháp sinh học; Khai thác đất; Kiểm soát ô nhiễm; Quản lí chất thải và tái sử dụng; Quản lí nguồn nước;…
15 Khoa học vật liệu Vật liệu sinh học; Gốm và Thủy tinh; Vật liệu composite; Lí thuyết và tính toán; Vật liệu điện tử, quang và từ; Vật liệu nano;Pô-li-me;…
16 Toán học Đại số; Phân tích; Rời rạc; Lý thuyết Game và Graph; Hình học và Tô pô; Lý thuyết số; Xác suất và thống kê;…
17 Vi Sinh Vi trùng và kháng sinh; Vi sinh ứng dụng; Vi khuẩn; Vi sinh môi trường; Kháng sinh tổng hợp; Vi-rút;…
18 Vật lí và Thiên văn Thiên văn học và Vũ trụ học; Vật lí nguyên tử, phân tử và quang học; Lý – Sinh; Vật lí trên máy tính; Vật lí thiên văn; Vật liệu đo; Từ, Điện từ và Plasma; Cơ học; Vật lí hạt cơ bản và hạt nhân; Quang học; La-de; Thu phát sóng điện từ; Lượng tử máy tính; Vật lí lí thuyết;…
19 Khoa học Thực vật Nông nghiệp; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và sinh sản; Tăng trưởng và phát triển; Bệnh lí thực vật; Sinh lí thực vật; Hệ thống và tiến hóa;…
20 Rô bốt và máy thông minh Máy sinh học; Lí thuyết điều khiển; Rô bốt động lực;…
21 Phần mềm hệ thống Thuật toán; An ninh máy tính; Cơ sở dữ liệu; Hệ điều hành; Ngôn ngữ lập trình;…
22 Y học chuyển dịch Khám bệnh và chuẩn đoán; Phòng bệnh; Điều trị; Kiểm định thuốc; Nghiên cứu tiền lâm sàng….

 


Mẫu đăng ký dự thi: 

ĐƠN VỊ DỰ THI

………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng 10 năm 2017

BẢN ĐĂNG KÍ DỰ THI

Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp Thành phố dành cho học sinh trung học năm học 2017 – 2018

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo hà Nội

TT Tên đề tài Lĩnh vực dự thi SL thí sinh Họ và tên thí sinh Nhóm trưởng Ngày sinh Lớp Trường Học lực (Năm học 2016-2017) HK (Năm học 2016-2017) Ghi chú  

 

1   Ghi rõ tên LV

(Nếu ghi sai tên LV không có trong danh mục của cuộc thi thì sẽ bị loại)

2

Hay 1

  X

(tích vào tên HS nhóm trưởng)

           
2                      
3                      
4                      
5                      
                     

(Tổng số có … đề tài)

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CUỘC THI CẤP QUẬN (hoặc CỤM TRƯỜNG THPT)

                                              ( Ký tên, đóng dấu phòng giáo dục hoặc trường THPT cụm trưởng)

Bài Viết Liên Quan