KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2019-2020 CỦA TRƯỜNG THCS TÔ HOÀNG

Ngày đăng: 14/06/2019
UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG
TRƯỜNG THCS TÔ HOÀNG

   Số: 33 / KH- THCS TH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                Quận Hai Bà Trưng, ngày  16 tháng 5  năm 2019

 KẾ HOẠCH

Công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020

                     Căn cứ vào Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo(GDĐT) ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; ( Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014- Đối với cấp THCS);
Căn cứ  Công văn  số  412/SGD&ĐT-QLT ngày 29/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học  2019- 2020;
Thực hiện Kế hoạch số 120/KH – UBND ngày 10/5/2019 của UBND  quận Hai Bà Trưng về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020;
Căn cứ vào tình hình thực tế của trường THCS Tô Hoàng, trường THCS Tô Hoàng  xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm 2019-2020 như sau:
I, MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
     1, Mục đích
Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia, duy trì công tác xoá mù chữ, phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, trung học cơ sở và từng bước hoàn thành phổ cập bậc trung học.
      2, Yêu cầu
– Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
– Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ cho học sinh. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo rõ tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
– Tiếp tục thực hiện chủ trương “ba tăng, ba giảm” (ba tăng: tăng quy môn tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học; ba giảm: giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên mỗi lớp, giảm số lớp đối với những trường có số lớp quá lớn).
– Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.
II, NỘI DUNG
   1, Điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ
– Cơ sở vật chất: Phòng học 25 phòng ( 05 phòng chức năng, 20 phòng học văn hóa) sẽ phân bổ như sau:
+ Buổi sáng: Khối 6-9 ( 13 lớp/ 20 phòng)
+ Buổi chiều: Khối 7-8 ( 14 lớp/ 20 phòng)
– Đội ngũ: Tổng số CB,GV, NV:  58. (CH: 11; ĐH: 40; CĐ: 3; TC: 4). Hiện có 02 giáo viên đang theo học Đại học.
Trong đó:
+ BGH: 03
+ Giáo viên: Biên chế  36;  hợp đồng 12
+ Nhân viên: Biên chế 03; Hợp đồng 04 ( 03 BV + 01 Đồ dùng )
   2, Phương thức và đối tượng
– Phương thức: Xét tuyển theo 2 hình thức
+ Tuyển sinh trực tuyến: Nhằm giúp cho việc thuận tiện đăng nhập tuyển sinh trên hệ thống trực tuyến của phụ huynh dược nhanh chóng, chính xác và rút ngắn thời gian tuyển sinh của nhà trường, trường THCS Tô Hoàng thành lập tổ công tác hỗ trợ công tác tuyển sinh trong thời gian tuyển sinh trực tuyến. Nhà trường phấn đấu đạt 75% tỉ lệ đăng ký trực tuyến. Từ ngày 07/7/2019 đến hết ngày 09/7/2019.
+ Tuyển sinh trực tiếp. Phụ huynh nộp trực tiếp hồ sơ tại trường từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019.
– Đối tượng: Là những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học. Có hộ khẩu tại phường Cầu Dền và Bách Khoa.
* Phường Cầu Dền:
– Đối tượng 1: Có HKTT và đang sinh sống trên địa bàn Phường (KT1);
– Đối tượng 2: Có HKTT nhưng không sinh sống trên địa bàn Phường (KT3);
– Đối tượng 3: Không có HKTT nhưng đang sinh sống trên địa bàn Phường (KT2).
* Phường Bách Khoa tuyển sinh đối với các tổ:
  1AB; 2A,B,C; 10A,B;11A,B; 12 A,B,C; 13A,B; , 14A, B
– Đối tượng 1: Có HKTT và đang sinh sống trên địa bàn Phường (KT1);
– Đối tượng 2: Có HKTT những không sinh sống trên địa bàn Phường (KT3);
– Đối tượng 3: Không có HKTT nhưng đang sinh sống trên địa bàn Phường (KT2).
– Độ tuổi dự tuyển:
– Tuổi của HS vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2008)
– Những trường hợp đặc biệt:
+Những HS được học vượt lớp hoặc HS được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp tiểu học;
+ HS là người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn ba tuổi so với tuổi quy định.
+ HS không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.
3, Hồ sơ:
– Đơn xin dự tuyển vào THCS (theo mẫu);
– Bản chính học bạ cấp tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học  hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ. Trường hợp học sinh bị mất học bạ thì Giám đốc SGD & ĐT sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể;
– Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
– Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an Quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an cấp phường;
–  Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có).
4, Thời gian tuyển sinh
– Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Từ ngày 07/7/2019 đến hết ngày 09/7/2019;
– Từ ngày 10/7/2019 đến ngày 12/7/2019: Tổng hợp báo cáo số lượng học sinh đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến.
– Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019.
* Lưu ý:
–  Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 18/7/2019.
– Sau ngày 18/7/2019, nếu nhà trường chưa đủ chỉ tiêu được giao sẽ có báo cáo về phòng GD &ĐT xin phép được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 20/7/2019 đến hết ngày 22/7/2019.
5, Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh:
– Chỉ tiêu: Theo Kế hoạch số 120/KH-UBND quận Hai Bà Trưng ngày 10/5/2019, kế hoạch  tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1 và lớp 6 quận Hai Bà Trưng năm 2019-2020.
+ Tổng số chỉ tiêu được giao: 310 học sinh. Trong đó có 70 học sinh học lớp Tiếng Nhật (không phân tuyến tuyển sinh).
– Địa bàn tuyển sinh: 100% học sinh thuộc địa bàn phường Cầu Dền và phường Bách Khoa đối với các tổ: 1AB; 2A,B,C; 10A,B;11A,B; 12 A,B,C; 13A,B; , 14A, B
6,Tuyển sinh ngoại ngữ 2- Tiếng Nhật:
–  Chỉ tiêu: 70 học sinh ( không phân tuyến tuyển sinh)
– Căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả đạt được của nhà trường trong những năm học gần đây và năm 2018-2019, nhà trường xin được tiếp tục triển khai chương trình học Tiếng Nhật – Ngoại ngữ 2. Số lượng là 02 lớp 6/ 70 chỉ tiêu gồm có 02 lớp không phân  tuyến TS
6.1.Đối tượng xét tuyển:
Học sinh có nhu cầu, tự nguyện tham gia lớp Ngoại ngữ 2 là môn Tiếng Nhật, cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội.
6.2. Xét ưu tiên :
– Học sinh là con thương binh, bệnh binh,  con của người được cấp “ Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động”.
– Con cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại biên giới, hải đảo
– Con dân tộc thiểu số
– Những học sinh đạt giải cấp  Quốc gia, cấp thành phố, cấp quận, cấp trường.
6.3. Phương thức xét tuyển:
     6.3.1.  Xét tuyển học bạ: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
  Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện năm học 2017-2018; 2018-2019.
Học sinh đạt các thành tích trong các cuộc thi do Bộ GD &ĐT; Sở GD & ĐT; phòng GD &ĐT quận , huyện tổ chức.
Học sinh có năng khiếu về ngoại ngữ, và một số năng khiếu đặc biệt khác thuộc lĩnh vực Văn hóa;  Nghệ thuật; TDTT…
Ưu tiên con, cháu ruột của các đồng chí giáo viên công tác lâu năm có nhiều công sức đóng góp cho nhà trường và các đ/c có thành tích Xuất sắc trong năm học 2018-2019.     
     6.3.2. Khảo sát năng lực ngoại ngữ  môn tiếng Anh đối với học sinh lớp Tiếng Nhật – Ngoại ngữ 2.
6.4. Công nhận học sinh trúng tuyển:
 • Học sinh trúng tuyển là nhưng học sinh đạt điểm xét tuyển thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được giao.
 • Trong trường hợp học sinh đạt điểm xét tuyển trùng nhau vượt chỉ tiêu được giao Hội đồng tuyển sinh nhà trường xét tổng điểm khuyến khích của toàn bộ các giải thưởng của học sinh đạt từ lớp 1 đến lớp 5 và xếp thứ tự từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu. Điểm khuyến khích được tính theo quy đổi nêu trên đối với từng loại giải và các cấp chứng nhận.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Phối hợp với UBND phường Cầu Dền và Bách Khoa trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công; xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020, báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo. Tham gia đẩy đủ Hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Sở GD &ĐT, phòng GD &ĐT tổ chức hướng dẫn.
 2. Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND quận quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh.
 3. Tuyên truyển, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, hcoj sinh và CMHS về tuyển singh trực tuyến, đảm bảo tuyển sinh trực tuyến đạt 75%.
 4. Chuẩn bị CSVC, thành lập tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến. Phối hợp với Công ty Nhật Cường cập nhật vào hệ thống phần mềm theo quy định.
 5. Thành lập Hội đồng tuyển sinh do Trưởng phòng GD &ĐT ra Quyết định thành lập.
 6. Bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của học sinh, CMHS về mã học sinh, sổ liên lạc điện tử và các nội dung khác về tuyển sinh theo quy định.
 7. Tổ chức tuyển sinh:
7.1 Ban tuyển sinh khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin cá nhân về HS như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh … trong giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ, nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi xác nhận vào mặt sau bản sao giấy khai sinh, sau đó Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận.
7.2. Trong suốt thời gian tuyển sinh nhà trường cam kết tuyệt  đối không thu hoặc vận động CMHS đóng góp các khoản ngoài quy định định cho nhà trường.
7.3. Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh và hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến.
7.4. Lãnh đạo nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho HS và CMHS.
7.5. Kết thúc tuyển sinh, nhà trường lập danh sách học sinh đã tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND phường và PGD quận.
 
 PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
 1. Ban Giám hiệu
1.1. Bà Nguyễn Thị Thuận                    Hiệu trưởng                                Trưởng ban
– Chỉ đạo, phụ trách chung công tác tuyển sinh
– Xây dựng phương án, kế hoạch tuyển sinh
– Xét duyệt các hồ sơ tuyển sinh
1.2. Bà Hoàng Thị Thanh                      Phó Hiệu trưởng                              Phó ban
– Phụ trách công tác tuyển sinh phường Bách Khoa
– Kiểm tra đối chiếu, duyệt hồ sơ phường Bách Khoa
1.3. Ông Phạm Văn Khôi                      Phó Hiệu trưởng                              Phó ban
– Phụ trách công tác tuyển sinh phường Cầu Dền
– Kiểm tra đối chiếu, duyệt hồ sơ phường Cầu Dền
– Phụ trách các thống kê, báo cáo trên phần mềm CNTT
 1. Phân công nhiệm vụ các thành phần tham gia công tác tuyển sinh
2.1. Bà Trần Thị Hiếu                            Phó Chủ tịch Công đoàn    Ủy viên
Hỗ trợ thu, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ phường Bách Khoa
2.2. Bà Nguyễn Ngọc Anh-                   Giáo viên- thư ký HĐ         Ủy viên
Hỗ trợ thu, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ phường Cầu Dền
2.3. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy-           Giáo viên Tin học                Ủy viên
Phụ trách công tác CNTT
2.4. Bà Nguyễn Thị Diệu Hoa              Văn phòng                            Ủy viên
Phụ trách thống kê, báo cáo hàng ngày
 1. Giáo viên trực hè hỗ trợ CNTT trong thời gian tuyển sinh trực tuyến
3.1 . Bà Bùi Phượng Ngân                     Giáo viên                              Ủy viên
Số điện thoại:  0379656828
Trực hỗ trợ phụ huynh khi đăng nhập trực tuyến
3.2. Bà Trần Thị Thanh Hương           Giáo viên                              Ủy viên
Số điện thoại:  0357168031
Trực hỗ trợ phụ huynh khi đăng nhập trực tuyến
3.3. Bà Lê Thị Xuân Nhung                  Giáo viên                              Ủy viên
Số điện thoại:  0338257517
Trực hỗ trợ phụ huynh khi đăng nhập trực tuyến
Trên đây là kế hoạch công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2019-2020 của trường THCS Tô Hoàng.
Nơi nhận:                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG      
– Phòng GD &ĐT;
– UBND phường Cầu Dền; Bách Khoa
– Lưu: VT.                                                                                                                Nguyễn Thị Thuận
                                             

Bài Viết Liên Quan