THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 ( Áp dụng từ ngày 24.9.2018)

Ngày đăng: 24/09/2018

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 24.9.2018

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI  9 HỌC KỲ 1

Ngày Tiết 9A 9B 9C 9D 9G 9H 9E 9I
Thứ 2 1 HÓA – YẾN ĐỊA – THOA VĂN – THANH TOÁN – LỘC TOÁN – NHÀN TD – HOÀI ANH Anh – NGỌC CÔNG NGHỆ – KHÔI
2 ĐỊA – LÊ THỦY VĂN – HUYỀN ĐỊA – THOA HÓA – NGÂN TOÁN – NHÀN HÓA – YẾN VĂN – SƠN TD – HOÀI ANH
3 TD – HOÀI ANH GDCD – LÊ HUYỀN NHẬT – CHUYÊN CÔNG NGHỆ – NHUNG VĂN – CHÚC ĐỊA – THOA HÓA – YẾN VĂN – HẰNG
4 VĂN – LÊ THỦY TD – HOÀI ANH NHẬT – CHUYÊN VĂN – BÌNH SINH – VÂN VĂN – NGUYỆT ĐỊA – THOA VĂN – HẰNG
5 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO
Thứ 3 1 VĂN – LÊ THỦY TOÁN – NGÔ HUYỀN TOÁN – B.THỦY SỬ – MỸ TOÁN – NHÀN TOÁN – THƯƠNG TOÁN – HÀ (T) TOÁN – KHÔI
2 SINH – VÂN TOÁN – NGÔ HUYỀN TOÁN – B.THỦY TD – HOÀI ANH TOÁN – NHÀN TOÁN – THƯƠNG LÝ – TUYẾT TOÁN – KHÔI
3 HÓA – YẾN CÔNG NGHỆ – NGÔ HUYỀN MỸ THUẬT – TÂM LÝ – CHÂU CÔNG NGHỆ – NHÀN SINH – VÂN Anh – NGỌC TD – HOÀI ANH
4 LÝ – CHÂU Anh – NGỌC TD – HOÀI ANH Anh – LAN ANH GDCD – LÊ HUYỀN LÝ – HIỀN TOÁN – HÀ (T) HÓA – YẾN
5 LÝ – CHÂU SỬ – MỸ GDCD – LÊ HUYỀN TD – HOÀI ANH LÝ – TUYẾT
Thứ 4 1 TOÁN – LỘC TD – HOÀI ANH VĂN – THANH NHẬT – TRANG ĐỊA – THOA SINH – VÂN HÓA – YẾN Anh – HUYỀN NN
2 CÔNG NGHỆ – NHUNG NHẬT – NGA VĂN – THANH ĐỊA – THOA TD – HOÀI ANH MỸ THUẬT – TÂM LÝ – TUYẾT VĂN – HẰNG
3 SINH – VÂN NHẬT – NGA LÝ – TUYẾT MỸ THUẬT – TÂM ĐỊA – THOA Anh – LAN ANH TD – HOÀI ANH HÓA – YẾN
4 TD – HOÀI ANH ĐỊA – THOA HÓA – TÂM(H) NHẬT – TRANG Anh – HUYỀN NN HÓA – YẾN NHẬT – NGA
5 HÓA -TÂM  (H) SINH – VÂN TD – HOÀI ANH Anh – LAN ANH LÝ – TUYẾT
Thứ 5 1 VĂN – LÊ THỦY VĂN – HUYỀN VĂN – THANH VĂN – BÌNH VĂN – CHÚC VĂN – NGUYỆT VĂN – SƠN VĂN – HẰNG
2 VĂN – LÊ THỦY VĂN – HUYỀN VĂN – THANH VĂN – BÌNH VĂN – CHÚC VĂN – NGUYỆT VĂN – SƠN VĂN – HẰNG
3 ĐỊA – LÊ THỦY LÝ – CHÂU Anh – PHƯƠNG Anh – LAN ANH Anh – HUYỀN NN TD – HOÀI ANH CÔNG NGHỆ – HÀ (T) SINH – VÂN
4 MỸ THUẬT – TÂM TOÁN – NGÔ HUYỀN Anh – PHƯƠNG LÝ – CHÂU TD – HOÀI ANH Anh – LAN ANH SINH – VÂN NHẬT – NGA
5 LÝ – CHÂU TOÁN – NGÔ HUYỀN TD – HOÀI ANH Anh – LAN ANH MỸ THUẬT – TÂM TOÁN – HÀ (T) ĐỊA – LÊ THỦY
Thứ 6 1 SỬ – MỸ Anh – NGỌC ĐỊA – THOA SINH – HƯƠNG(S) VĂN – CHÚC TOÁN – THƯƠNG SINH – VÂN SỬ – HIỀN SỬ
2 Anh – OANH SỬ – HIỀN SỬ HÓA – TÂM(H) TOÁN – LỘC Anh – HUYỀN NN TOÁN – THƯƠNG Anh – NGỌC MỸ THUẬT – TÂM
3 TOÁN – LỘC Anh – NGỌC TOÁN – B.THỦY ĐỊA – THOA SỬ – MỸ GDCD – NGỌC ANH MỸ THUẬT – TÂM SINH – VÂN
4 TOÁN – LỘC MỸ THUẬT – TÂM SINH – VÂN HÓA – NGÂN HÓA – TRANG (H) SỬ – MỸ ĐỊA – THOA Anh – HUYỀN NN
5 Anh – OANH SINH – VÂN Anh – PHƯƠNG TOÁN – LỘC HÓA – TRANG (H) ĐỊA – THOA SỬ – MỸ Anh – HUYỀN NN
Thứ 7 1 Anh – OANH HÓA – TÂM (H) CÔNG NGHỆ – B.THỦY TOÁN – LỘC SINH – VÂN CÔNG NGHỆ – THƯƠNG VĂN – SƠN GDCD – LÊ HUYỀN
2 TOÁN – LỘC VĂN – HUYỀN GDCD – NGỌC ANH SINH – HƯƠNG(S) LÝ – TUYẾT LÝ – HIỀN VĂN – SƠN TOÁN – KHÔI
3 VĂN – LÊ THỦY VĂN – HUYỀN TOÁN – B.THỦY VĂN – BÌNH LÝ – TUYẾT VĂN – NGUYỆT GDCD – NGỌC ANH TOÁN – KHÔI
4 GDCD – NGỌC ANH SINH – VÂN LÝ – TUYẾT VĂN – BÌNH VĂN – CHÚC VĂN – NGUYỆT TOÁN – HÀ (T) ĐỊA – LÊ THỦY
5 SH – LÊ THỦY SH – HUYỀN SH – THỦY SH – BÌNH SH – CHÚC SH – NGUYỆT SH – SƠN SH- YẾN

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI  8 HỌC KỲ 1

Ngày Tiết 8A 8B 8E 8C 8D
Thứ 2 1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO
2 TCVĂN – DUNG TD – HÀTD MỸ THUẬT – TÂM GDCD – LÊ HUYỀN Anh – NGỌC
3 TD – HÀTD TOÁN – CHÂU HÓA – YẾN VĂN – LINH TOÁN – NHÀN
4 SINH – HƯƠNG(S) GDCD – LÊ HUYỀN TD – HÀ TD VĂN – LINH SỬ – NGUYỆT
5 TOÁN – NGÔ HUYỀN Anh – LAN ANH SỬ – NGUYỆT SINH – HƯƠNG(S) GDCD – LÊ HUYỀN
Thứ 3 1 Anh – HUYỀN NN NHẠC – HIẾU TOÁN – THƯƠNG SINH – HƯƠNG(S) VĂN – TRẦN HOA
2 SINH – HƯƠNG(S) HÓA – NGÂN TOÁN – THƯƠNG TD – HÀ TD VĂN – TRẦN HOA
3 CÔNG NGHỆ – L. NGA TOÁN – CHÂU HÓA – YẾN NHẬT NHẠC – HIẾU
4 TC VĂN – DUNG TD – HÀ TD CÔNG NGHỆ – L. NGA HÓA – YẾN HÓA – NGÂN
5 TOÁN – NGÔ HUYỀN TC HÓA – NGÂN SINH – HƯƠNG(S) SỬ – HIỀN SỬ TOÁN – NHÀN
Thứ 4 1 VĂN – DUNG CÔNG NGHỆ – L. NGA ĐỊA – THOA TD – HÀ TD TC HÓA – NGÂN
2 VĂN – DUNG MỸ THUẬT – QUY TC VĂN – NGỌC ANH ĐỊA – THOA TD – HÀ TD
3 NHẠC – HIẾU SỬ – SƠN GDCD – LÊ HUYỀN HÓA – YẾN VĂN – TRẦN HOA
4 ĐỊA – THOA VĂN – HIÊN Anh – LỆ THỦY CÔNG NGHỆ – L. NGA VĂN – TRẦN HOA
5 SỬ – SƠN VĂN – HIÊN SỬ – HIỀN SỬ CÔNG NGHỆ – L. NGA
Thứ 5 1 TOÁN – NGÔ HUYỀN TOÁN – CHÂU TOÁN – THƯƠNG TOÁN – HÀ (T) TOÁN – NHÀN
2 TOÁN – NGÔ HUYỀN TOÁN – CHÂU TOÁN – THƯƠNG Anh – HUYỀN NN TOÁN – NHÀN
3 Anh – HUYỀN NN TC HÓA – NGÂN Anh – LỆ THỦY NHẠC – HIẾU ĐỊA – THOA
4 Anh – HUYỀN NN ĐỊA – THOA Anh – LỆ THỦY TOÁN – HÀ (T) SỬ – NGUYỆT
5 HÓA – NGÂN SỬ – NGUYỆT Anh – HUYỀN NN
Thứ 6 1 VĂN – DUNG VĂN – HIÊN VĂN – NGỌC ANH VĂN – LINH TD – HÀ TD
2 VĂN – DUNG VĂN – HIÊN VĂN – NGỌC ANH VĂN – LINH HÓA – NGÂN
3 TD – HÀ TD SINH – HƯƠNG(S) NHẠC – HIẾU Anh – HUYỀN NN TC HÓA – NGÂN
4 HÓA – NGÂN LÝ – NHUNG TD – HÀ TD NHẬT SINH – HƯƠNG(S)
5 HÓA – NGÂN TC VĂN – NGỌC ANH NHẬT LÝ – NHUNG
Thứ 7 1 LÝ – NHUNG SINH – HƯƠNG(S) VĂN – NGỌC ANH TOÁN – HÀ (T) MỸ THUẬT – QUY
2 MỸ THUẬT – QUY Anh – LAN ANH VĂN – NGỌC ANH TOÁN – HÀ (T) SINH – HƯƠNG(S)
3 GDCD – LÊ HUYỀN SỬ – SƠN SINH – HƯƠNG(S) LÝ – CHÂU Anh – NGỌC
4 SỬ – SƠN Anh – LAN ANH LÝ – CHÂU MỸ THUẬT – QUY Anh – NGỌC
5 SH – DUNG SH – LAN ANH SH – LỆ THỦY SH – LINH SH – NGỌC

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI  7 HỌC KỲ 1

Ngày Tiết 7A 7B 7C 7D 7E 7G 7H
Thứ 2 1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO
2 SINH – HƯƠNG(S) SINH – VÂN LÝ – HIỀN TOÁN – Đ. MAI TD – DŨNG TOÁN – CHÂU VĂN – HIÊN
3 LÝ – HIỀN TD – DŨNG CÔNG NGHỆ – HƯƠNG TOÁN – Đ. MAI SINH – HƯƠNG(S) MỸ THUẬT – TÂM SỬ – HIÊN
4 CÔNG NGHỆ – HƯƠNG TCTD – DŨNG TCTD – HOÀI ANH VĂN – MỸ TOÁN – NHÀN VĂN – CHÚC TOÁN – Đ. MAI
5 MỸ THUẬT – TÂM CÔNG NGHỆ – HƯƠNG SỬ – CHÚC VĂN – MỸ TOÁN – NHÀN SỬ – HIÊN TOÁN – Đ. MAI
Thứ 3 1 TOÁN – B.THỦY TOÁN – L. NGA TOÁN – NGÔ HUYỀN TD – DŨNG TOÁN – NHÀN TOÁN – CHÂU TOÁN – Đ. MAI
2 TCTD – DŨNG NHẠC – HIẾU TOÁN – NGÔ HUYỀN MỸ THUẬT – TÂM TOÁN – NHÀN TOÁN – CHÂU TOÁN – Đ. MAI
3 GDCD – BÌNH SỬ – HIỀN SỬ TCTD – HOÀI ANH TOÁN – Đ. MAI TD – DŨNG SINH – HƯƠNG(S) MỸ THUẬT – TÂM
4 SỬ – HIỀN SỬ MỸ THUẬT – TÂM SINH – HƯƠNG(S) TOÁN – Đ. MAI GDCD – BÌNH TD – DŨNG CÔNG NGHỆ – THƯƠNG
5 TOÁN – B.THỦY TOÁN – L. NGA MỸ THUẬT – TÂM GDCD – BÌNH
Thứ 4 1 Anh – OANH GDCD – NGỌC ANH VĂN – THƯ VĂN – MỸ VĂN – SƠN VĂN – CHÚC VĂN – HIÊN
2 NHẠC – HIẾU TOÁN – L. NGA VĂN – THƯ VĂN – MỸ VĂN – SƠN VĂN – CHÚC VĂN – HIÊN
3 SỬ – HIỀN SỬ TOÁN – L. NGA ĐỊA – THƯ Anh – OANH Anh – LỆ THỦY NHẬT Anh – PHƯƠNG
4 VĂN – THƯ VĂN – LÊ HUYỀN SỬ – CHÚC MỸ THUẬT – QUY Anh – OANH Anh – PHƯƠNG
5 ĐỊA – THƯ VĂN – LÊ HUYỀN Anh – OANH Anh – LỆ THỦY GDCD – NGỌC ANH
Thứ 5 1 TD – DŨNG ĐỊA – THƯ Anh – PHƯƠNG SINH – HƯƠNG(S) Anh – LỆ THỦY NHẠC – HIẾU ĐỊA – LÊ THỦY
2 VĂN – THƯ Anh – PHƯƠNG NHẠC – HIẾU CÔNG NGHỆ – HÀ (T) ĐỊA – LÊ THỦY TD – DŨNG SINH – HƯƠNG(S)
3 VĂN – THƯ Anh – PHƯƠNG TOÁN – NGÔ HUYỀN LÝ – HIỀN CÔNG NGHỆ – HÀ (T) ĐỊA – LÊ THỦY TD – DŨNG
4 TCTD – DŨNG TOÁN – NGÔ HUYỀN TC LÝ – HIỀN SINH – HƯƠNG(S) CÔNG NGHỆ – THƯƠNG ĐỊA – LÊ THỦY
5 SỬ – HIỀN SỬ SINH – HƯƠNG(S)
Thứ 6 1 SINH – HƯƠNG(S) TD – DŨNG VĂN – THƯ GDCD – BÌNH LÝ – HIỀN Anh – OANH NHẠC – HIẾU
2 Anh – OANH LÝ – HIỀN TD – DŨNG NHẠC – HIẾU NHẬT SINH – HƯƠNG(S) Anh – PHƯƠNG
3 VĂN – THƯ Anh – PHƯƠNG GDCD – BÌNH Anh – OANH SỬ – HIÊN LÝ – HIỀN NHẬT
4 TD – DŨNG Anh – PHƯƠNG ĐỊA – THƯ NHẠC – HIẾU SỬ – HIÊN LÝ – HIỀN
5 ĐỊA – THƯ Anh – PHƯƠNG SINH – HƯƠNG(S)
Thứ 7 1 Anh – OANH VĂN – LÊ HUYỀN VĂN – THƯ TD – DŨNG VĂN – SƠN VĂN – CHÚC VĂN – HIÊN
2 TCTD – DŨNG VĂN – LÊ HUYỀN ĐỊA – THƯ SỬ – CHÚC VĂN – SƠN TOÁN – CHÂU SỬ – HIÊN
3 TOÁN – B.THỦY ĐỊA – THƯ SỬ – CHÚC TC LÝ – HIỀN ĐỊA – LÊ THỦY Anh – OANH TD – DŨNG
4 TOÁN – B.THỦY SINH – VÂN TD – DŨNG ĐỊA – THƯ SỬ – HIÊN ĐỊA – LÊ THỦY SINH – HƯƠNG(S)
5 SH – OANH SH – VÂN SH – NGÔ HUYỀN SH – MỸ SH – NHÀN SH – CHÂU SH – HIÊN

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI  6 HỌC KỲ 1

Ngày Tiết 6A 6B 6C 6D 6E 6G 6H 6I
Thứ 2 1 SỬ – HUYỀN SINH – VÂN GDCD – THUẬN Anh – HUYỀN NN
2 GDCD – LINH TCTD – HÀ TD CÔNG NGHỆ – QUY GDCD – THUẬN LÝ – NHUNG TD – TÂN ĐỊA – THƯ Anh – LAN ANH
3 TOÁN – HƯƠNG ĐỊA – THƯ TD – TÂN TCTD – HÀ TD TOÁN – LỘC SINH – VÂN VĂN – LINH Anh – LAN ANH
4 SINH – HIỀN TOÁN – HƯƠNG TOÁN – THƯƠNG MỸ THUẬT – QUY TOÁN – LỘC TOÁN – Đ. MAI Anh – LAN ANH TD – TÂN
5 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO
Thứ 3 1 CÔNG NGHỆ – TÂM LÝ – NHUNG MỸ THUẬT – QUY CÔNG NGHỆ – L. NGA
2 VĂN – LÊ HUYỀN VĂN – HUYỀN VĂN – LÊ THỦY VĂN – NGUYỆT VĂN – DUNG VĂN – BÌNH VĂN – LINH VĂN – HẰNG
3 VĂN – LÊ HUYỀN VĂN – HUYỀN VĂN – LÊ THỦY VĂN – NGUYỆT VĂN – DUNG VĂN – BÌNH VĂN – LINH VĂN – HẰNG
4 TCTD – TÂN CÔNG NGHỆ – TÂM TCTD –  HÀ TD SỬ – HUYỀN CÔNG NGHỆ – L. NGA CÔNG NGHỆ – NHUNG LÝ – TUYẾT SINH – VÂN
5 TCTD – HÀ TD SỬ – LINH Anh – NGỌC Anh – LAN ANH CÔNG NGHỆ – NHÀN
Thứ 4 1 Anh – OANH CÔNG NGHỆ – TÂM Anh – LỆ THỦY LÝ – NHUNG
2 TD – TÂN Anh – PHƯƠNG NHẠC – HIẾU Anh – HUYỀN NN Anh – LỆ THỦY MỸ THUẬT – QUY Anh – LAN ANH SINH – VÂN
3 NHẠC – HIẾU Anh – PHƯƠNG CÔNG NGHỆ – QUY Anh – HUYỀN NN Anh – LỆ THỦY ĐỊA – THƯ TD – TÂN VĂN – HẰNG
4 CÔNG NGHỆ – TÂM TD – TÂN TCTD – HÀ TD CÔNG NGHỆ – L. NGA MỸ THUẬT – QUY NHẠC – HIẾU SINH – VÂN Anh – LAN ANH
5 LÝ – NHUNG TCTD – HÀ TD CÔNG NGHỆ – L. NGA TD – TÂN MỸ THUẬT – QUY ĐỊA – THOA
Thứ 5 1 TOÁN – HƯƠNG SINH – VÂN Anh – LỆ THỦY ĐỊA – THƯ
2 TD – TÂN TOÁN – HƯƠNG Anh – LỆ THỦY NHẠC – HIẾU SINH – VÂN TOÁN – Đ. MAI TOÁN – HÀ (T) TOÁN – B.THỦY
3 TOÁN – HƯƠNG VĂN – HUYỀN TOÁN – THƯƠNG SINH – NGÂN Anh – LỆ THỦY TOÁN – Đ. MAI TD – TÂN NHẠC – HIẾU
4 VĂN – HUYỀN TOÁN – THƯƠNG TD – TÂN ĐỊA – THƯ VĂN – BÌNH TOÁN – HÀ (T) CÔNG NGHỆ – NHÀN
5 ĐỊA – THƯ SINH – VÂN NHẠC – HIẾU TD – TÂN
Thứ 6 1 TOÁN – HƯƠNG GDCD – LINH SINH – NHUNG SINH – NGÂN
2 ĐỊA – THOA TD – TÂN LÝ – NHUNG TOÁN – HƯƠNG VĂN – DUNG GDCD – MỸ SỬ – LINH VĂN – HẰNG
3 Anh – OANH NHẠC – HIẾU TD – TÂN TOÁN – HƯƠNG VĂN – DUNG LÝ – NHUNG GDCD – HẰNG GDCD – HIỀN SỬ
4 Anh – OANH Anh – PHƯƠNG SINH – NHUNG TD – TÂN NHẠC – HIẾU Anh – NGỌC VĂN – LINH TOÁN – B.THỦY
5 TCTD – TÂN Anh – NGỌC CÔNG NGHỆ – NHUNG TOÁN – B.THỦY
Thứ 7 1 SINH – HIỀN TOÁN – HƯƠNG VĂN – LÊ THỦY VĂN – NGUYỆT GDCD – BÌNH SỬ – HUYỀN TOÁN – HÀ (T) LÝ – TUYẾT
2 MỸ THUẬT – QUY TOÁN – HƯƠNG VĂN – LÊ THỦY VĂN – NGUYỆT SINH – VÂN VĂN – BÌNH TOÁN -HÀ  (T) TOÁN – B.THỦY
3 VĂN – LÊ HUYỀN MỸ THUẬT – QUY TOÁN – THƯƠNG TOÁN – HƯƠNG TOÁN – LỘC CÔNG NGHỆ – NHUNG SINH – VÂN SỬ – HIỀN SỬ
4 VĂN – LÊ HUYỀN SỬ – HUYỀN SỬ – HIỀN SỬ TOÁN – HƯƠNG TOÁN – LỘC TOÁN – Đ. MAI CÔNG NGHỆ – NHUNG MỸ THUẬT – QUY
5 SH – LÊ HUYỀN SH – HƯƠNG SH – THƯƠNG SH – HUYỀN NN SH – LỘC SH – Đ. MAI SH – HÀ (T) SH – HẰNG

Bài Viết Liên Quan