THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

Ngày đăng: 13/08/2018
Trường THCS Tô Hoàng
Năm Học 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
Áp dụng từ ngày 15-08-2018
KHỐI 9 – HỌC BUỔI CHIỀU
Ngày Tiết 9A 9B 9C 9D 9G 9H 9E 9I
Thứ 2 1 NHẬT ĐỊA – THOA VĂN – THANH TOÁN – LỘC TOÁN – NHÀN TD – HOÀI ANH Anh – NGỌC VĂN – HẰNG
2 NHẬT TD – HOÀI ANH ĐỊA – THOA TOÁN – LỘC TOÁN – NHÀN HÓA – YẾN VĂN – SƠN VĂN – HẰNG
3 TD – HOÀI ANH SINH – VÂN NHẬT SINH – HƯƠNG(S) VĂN – CHÚC ĐỊA – THOA HÓA – YẾN ĐỊA – LÊ THỦY
4 HÓA – YẾN VĂN – HUYỀN NHẬT VĂN – BÌNH VĂN – CHÚC VĂN – NGUYỆT ĐỊA – THOA TD – HOÀI ANH
5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
Thứ 3 1 TOÁN – LỘC TOÁN – NGÔ HUYỀN TOÁN – B.THỦY Anh – LAN ANH TOÁN – NHÀN TOÁN – THƯƠNG TOÁN – Lê Hà TOÁN – KHÔI
2 SINH – VÂN TOÁN – NGÔ HUYỀN TOÁN – B.THỦY TD – HOÀI ANH TOÁN – NHÀN TOÁN – THƯƠNG LÝ – TUYẾT NHẬT
3 TD – HOÀI ANH CÔNG NGHỆ – NGÔ HUYỀN LÝ – TUYẾT HÓA – NGÂN CÔNG NGHỆ – NHÀN Anh – LAN ANH Anh – NGỌC NHẬT
4 VĂN – LÊ THỦY Anh – NGỌC TD – HOÀI ANH Anh – LAN ANH MỸ THUẬT – TÂM SINH – VÂN TOÁN – Lê Hà HÓA – YẾN
5 VĂN – LÊ THỦY GDCD – LÊ HUYỀN Anh – PHƯƠNG MỸ THUẬT – TÂM ĐỊA – THOA HÓA – YẾN TD – HOÀI ANH LÝ – TUYẾT
Thứ 4 1 TOÁN – LỘC TD – HOÀI ANH VĂN – THANH NHẬT ĐỊA – THOA LÝ – HIỀN LÝ – TUYẾT Anh – HUYỀN NN
2 LÝ – CHÂU NHẬT VĂN – THANH NHẬT TD – HOÀI ANH MỸ THUẬT – TÂM HÓA – YẾN VĂN – HẰNG
3 Anh – OANH NHẬT LÝ – TUYẾT ĐỊA – THOA SINH – VÂN Anh – LAN ANH TD – HOÀI ANH HÓA – YẾN
4 HÓA – YẾN ĐỊA – THOA HÓA – (H) CÔNG NGHỆ – NHUNG TD – HOÀI ANH
5 CÔNG NGHỆ – NHUNG HÓA – (H) SINH – VÂN TD – HOÀI ANH LÝ – TUYẾT
Thứ 5 1 VĂN – LÊ THỦY VĂN – HUYỀN VĂN – THANH VĂN – BÌNH VĂN – CHÚC VĂN – NGUYỆT VĂN – SƠN VĂN – HẰNG
2 VĂN – LÊ THỦY VĂN – HUYỀN VĂN – THANH VĂN – BÌNH VĂN – CHÚC VĂN – NGUYỆT VĂN – SƠN VĂN – HẰNG
3 ĐỊA – LÊ THỦY LÝ – CHÂU Anh – PHƯƠNG ANH – LAN ANH GDCD – LÊ HUYỀN TD – HOÀI ANH CÔNG NGHỆ – Lê Hà MỸ THUẬT – TÂM
4 MỸ THUẬT – TÂM TOÁN – NGÔ HUYỀN Anh – PHƯƠNG LÝ – CHÂU TD – HOÀI ANH Anh – LAN ANH TOÁN – Lê Hà Anh – HUYỀN NN
5 LÝ – CHÂU TOÁN – NGÔ HUYỀN TD – HOÀI ANH GDCD – LÊ HUYỀN Anh – HUYỀN NN SINH – VÂN MỸ THUẬT – TÂM ĐỊA – LÊ THỦY
Thứ 6 1 SỬ – MỸ Anh – NGỌC ĐỊA – THOA TOÁN – LỘC Anh – HUYỀN NN TOÁN – THƯƠNG SINH – VÂN SỬ – HIỀN SỬ
2 Anh – OANH SỬ – HIỀN SỬ TOÁN – B.THỦY TOÁN – LỘC SỬ – MỸ TOÁN – THƯƠNG Anh – NGỌC SINH – VÂN
3 Anh – OANH Anh – NGỌC TOÁN – B.THỦY ĐỊA – THOA Anh – HUYỀN NN GDCD – NGỌC ANH SINH – VÂN CÔNG NGHỆ – KHÔI
4 TOÁN – LỘC MỸ THUẬT – TÂM SINH – VÂN HÓA – NGÂN HÓA – TRANG (H) SỬ – MỸ ĐỊA – THOA TOÁN – KHÔI
5 TOÁN – LỘC SINH – VÂN MỸ THUẬT – TÂM SINH – HƯƠNG(S) HÓA – TRANG (H) ĐỊA – THOA SỬ – MỸ Anh – HUYỀN NN
Thứ 7 1 ĐỊA – LÊ THỦY HÓA – (H) GDCD – NGỌC ANH SỬ – MỸ SINH – VÂN CÔNG NGHỆ – THƯƠNG VĂN – SƠN GDCD – LÊ HUYỀN
2 SINH – VÂN VĂN – HUYỀN HÓA – (H) LÝ – CHÂU VĂN – CHÚC LÝ – HIỀN VĂN – SƠN TOÁN – KHÔI
3 VĂN – LÊ THỦY VĂN – HUYỀN SỬ – MỸ VĂN – BÌNH LÝ – TUYẾT VĂN – NGUYỆT GDCD – NGỌC ANH TOÁN – KHÔI
4 GDCD – NGỌC ANH LÝ – CHÂU CÔNG NGHỆ – B.THỦY VĂN – BÌNH LÝ – TUYẾT VĂN – NGUYỆT TOÁN – Lê Hà SINH – VÂN
5 SH – LÊ THỦY SH – HUYỀN SH- B.THỦY SH – BÌNH SH – CHÚC SH – NGUYỆT SH – SƠN SH- YẾN

KHỐI 6 – HỌC BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 6A 6B 6C 6D 6E 6G 6H 6I
Thứ 2 1 TOÁN – HƯƠNG SINH – VÂN TOÁN – THƯƠNG MỸ THUẬT – QUY ĐỊA – THƯ CÔNG NGHỆ – NHUNG VĂN – LINH TOÁN – B.THỦY
2 TOÁN – HƯƠNG TCTD – TD CÔNG NGHỆ – QUY TD – TÂN SINH – VÂN Anh – NGỌC NHẬT Anh – LAN ANH
3 GDCD – LINH VĂN – HUYỀN TCTD – TD GDCD – THUẬN TD – TÂN LÝ – NHUNG NHẬT Anh – LAN ANH
4 Anh – OANH SINH – VÂN GDCD – THUẬN TCTD – TD TOÁN – LỘC TD – TÂN SỬ – LINH GDCD – HẰNG
5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
Thứ 3 1 VĂN – LÊ HUYỀN VĂN – HUYỀN VĂN – LÊ THỦY VĂN – NGUYỆT VĂN – DUNG VĂN – BÌNH VĂN – LINH VĂN – HẰNG
2 TCTD – TÂN VĂN – HUYỀN VĂN – LÊ THỦY VĂN – NGUYỆT VĂN – DUNG VĂN – BÌNH VĂN – LINH VĂN – HẰNG
3 VĂN – LÊ HUYỀN CÔNG NGHỆ – TÂM TD – TÂN CÔNG NGHỆ – L. NGA SỬ – LINH SỬ – HUYỀN TOÁN – Lê Hà SINH – VÂN
4 SỬ – HUYỀN TD – TÂN TOÁN – THƯƠNG SINH – NGÂN CÔNG NGHỆ – L. NGA NHẬT LÝ – TUYẾT CÔNG NGHỆ – NHÀN
5 NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL Anh – LAN ANH TD – TÂN
Thứ 4 1 CÔNG NGHỆ – TÂM Anh – PHƯƠNG NHẠC – HIẾU LÝ – NHUNG Anh – LỆ THỦY SINH – VÂN GDCD – HẰNG Anh – LAN ANH
2 TD – TÂN Anh – PHƯƠNG SINH – NHUNG Anh – HUYỀN NN Anh – LỆ THỦY ĐỊA – THƯ Anh – LAN ANH SINH – VÂN
3 LÝ – NHUNG NHẠC – HIẾU Anh – LỆ THỦY Anh – HUYỀN NN CÔNG NGHỆ – L. NGA NHẬT TD – TÂN VĂN – HẰNG
4 SINH – HIỀN TD – TÂN TCTD – TD CÔNG NGHỆ – L. NGA NHẠC – HIẾU NHẬT SINH – VÂN NHẬT
5 ĐỊA – THOA ĐỊA – THƯ TD – TÂN
Thứ 5 1 CÔNG NGHỆ – TÂM TOÁN – HƯƠNG TOÁN – THƯƠNG ĐỊA – THƯ TOÁN – LỘC TOÁN – Đ. MAI TOÁN – Lê Hà TOÁN – B.THỦY
2 TD – TÂN TOÁN – HƯƠNG ĐỊA – THƯ NHẠC – HIẾU Anh – LỆ THỦY TOÁN – Đ. MAI Anh – LAN ANH NHẬT
3 TOÁN – HƯƠNG ĐỊA – THƯ Anh – LỆ THỦY SỬ – HUYỀN SINH – VÂN CÔNG NGHỆ – NHUNG TD – TÂN NHẬT
4 TOÁN – HƯƠNG VĂN – HUYỀN Anh – LỆ THỦY TD – TÂN TCTD – TD SINH – VÂN NHẬT VĂN – HẰNG
5 TD – TÂN NGLL NGLL
Thứ 6 1 Anh – OANH Anh – PHƯƠNG SINH – NHUNG TOÁN – HƯƠNG VĂN – DUNG VĂN – BÌNH MỸ THUẬT – QUY NHẠC – HIẾU
2 NHẠC – HIẾU TCTD – TD LÝ – NHUNG TOÁN – HƯƠNG VĂN – DUNG MỸ THUẬT – QUY VĂN – LINH ĐỊA – THOA
3 TCTD – TÂN CÔNG NGHỆ – TÂM CÔNG NGHỆ – QUY SINH – NGÂN TCTD – TD NHẠC – HIẾU CÔNG NGHỆ – NHUNG CÔNG NGHỆ – NHÀN
4 Anh – OANH GDCD – LINH TD – TÂN Anh – HUYỀN NN LÝ – NHUNG Anh – NGỌC NHẠC – HIẾU TOÁN – B.THỦY
5 LÝ – NHUNG MỸ THUẬT – QUY TCTD – TD TD – TÂN Anh – NGỌC
Thứ 7 1 SINH – HIỀN TOÁN – HƯƠNG SỬ – HIỀN SỬ VĂN – NGUYỆT MỸ THUẬT – QUY VĂN – BÌNH TOÁN – Lê Hà LÝ – TUYẾT
2 MỸ THUẬT – QUY TOÁN – HƯƠNG VĂN – LÊ THỦY VĂN – NGUYỆT GDCD – BÌNH GDCD – MỸ TOÁN – Lê Hà SỬ – HIỀN SỬ
3 VĂN – LÊ HUYỀN MỸ THUẬT – QUY TOÁN – THƯƠNG TOÁN – HƯƠNG TOÁN – LỘC TOÁN – Đ. MAI SINH – VÂN TOÁN – B.THỦY
4 VĂN – LÊ HUYỀN SỬ – HUYỀN VĂN – LÊ THỦY TOÁN – HƯƠNG TOÁN – LỘC TOÁN – Đ. MAI CÔNG NGHỆ – NHUNG MỸ THUẬT – QUY
5 SH – LÊ HUYỀN SH – THƯƠNG SH – HUYỀN NN SH – LỘC SH – Đ. MAI SH – Lê Hà SH – HẰNG

KHỐI 7 – HỌC BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 7A 7B 7C 7D 7E 7G 7H
Thứ 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 SINH – HƯƠNG(S) SINH – VÂN LÝ – HIỀN TOÁN – Đ. MAI TD – DŨNG NHẬT VĂN – HIÊN
3 LÝ – HIỀN TD – DŨNG CÔNG NGHỆ – HƯƠNG TOÁN – Đ. MAI SINH – HƯƠNG(S) NHẬT VĂN – HIÊN
4 CÔNG NGHỆ – HƯƠNG TCTD – DŨNG TCTD – HOÀI ANH LÝ – HIỀN TOÁN – NHÀN VĂN – CHÚC TOÁN – Đ. MAI
5 SỬ – HIỀN SỬ CÔNG NGHỆ – HƯƠNG SỬ – CHÚC SINH – HƯƠNG(S) TOÁN – NHÀN SỬ – HIÊN TOÁN – Đ. MAI
Thứ 3 1 TOÁN – B.THỦY TOÁN – L. NGA TOÁN – NGÔ HUYỀN TD – DŨNG TOÁN – NHÀN TOÁN – CHÂU TOÁN – Đ. MAI
2 TCTD – DŨNG SỬ – HIỀN SỬ TOÁN – NGÔ HUYỀN MỸ THUẬT – TÂM TOÁN – NHÀN GDCD – BÌNH TOÁN – Đ. MAI
3 TOÁN – B.THỦY TOÁN – L. NGA SINH – HƯƠNG(S) TOÁN – Đ. MAI GDCD – BÌNH TD – DŨNG SỬ – HIÊN
4 GDCD – BÌNH MỸ THUẬT – TÂM TCTD – HOÀI ANH TOÁN – Đ. MAI TD – DŨNG SINH – HƯƠNG(S) VĂN – HIÊN
5 SỬ – HIỀN SỬ MỸ THUẬT – TÂM NGLL NGLL NGLL NGLL
Thứ 4 1 Anh – OANH VĂN – LÊ HUYỀN VĂN – THƯ VĂN – MỸ VĂN – SƠN VĂN – CHÚC LÝ – HIỀN
2 Anh – OANH TOÁN – L. NGA VĂN – THƯ VĂN – MỸ VĂN – SƠN VĂN – CHÚC CÔNG NGHỆ – THƯƠNG
3 ĐỊA – THƯ NHẠC – HIẾU Anh – PHƯƠNG SỬ – CHÚC Anh – LỆ THỦY CÔNG NGHỆ – THƯƠNG NHẬT
4 VĂN – THƯ GDCD – NGỌC ANH Anh – PHƯƠNG Anh – OANH MỸ THUẬT – TÂM NHẠC – HIẾU NHẬT
5 TOÁN – L. NGA Anh – OANH Anh – LỆ THỦY NHẬT GDCD – NGỌC ANH
Thứ 5 1 TD – DŨNG ĐỊA – THƯ Anh – PHƯƠNG SINH – HƯƠNG(S) Anh – LỆ THỦY MỸ THUẬT – TÂM ĐỊA – LÊ THỦY
2 VĂN – THƯ Anh – PHƯƠNG NHẠC – HIẾU CÔNG NGHỆ – (T) ĐỊA – LÊ THỦY TD – DŨNG SINH – HƯƠNG(S)
3 VĂN – THƯ VĂN – LÊ HUYỀN TOÁN – NGÔ HUYỀN NHẬT NHẠC – HIẾU ĐỊA – LÊ THỦY TD – DŨNG
4 MỸ THUẬT – TÂM ĐỊA – THƯ TOÁN – NGÔ HUYỀN TD – DŨNG NHẬT TOÁN – CHÂU Anh – PHƯƠNG
5 NGLL NGLL SINH – HƯƠNG(S) NHẠC – HIẾU NHẬT TOÁN – CHÂU MỸ THUẬT – TÂM
Thứ 6 1 SINH – HƯƠNG(S) TD – DŨNG VĂN – THƯ GDCD – BÌNH LÝ – HIỀN Anh – OANH NHẠC – HIẾU
2 ĐỊA – THƯ Anh – PHƯƠNG TD – DŨNG Anh – OANH CÔNG NGHỆ – Lê Hà SINH – HƯƠNG(S) NHẬT
3 VĂN – THƯ Anh – PHƯƠNG GDCD – BÌNH NHẬT SỬ – HIÊN LÝ – HIỀN TD – DŨNG
4 TD – DŨNG SỬ – HIỀN SỬ ĐỊA – THƯ NHẬT SINH – HƯƠNG(S) SỬ – HIÊN Anh – PHƯƠNG
5 NHẠC – HIẾU LÝ – HIỀN NGLL ĐỊA – THƯ NHẬT Anh – OANH Anh – PHƯƠNG
Thứ 7 1 Anh – OANH VĂN – LÊ HUYỀN VĂN – THƯ VĂN – MỸ VĂN – SƠN VĂN – CHÚC VĂN – HIÊN
2 TCTD – DŨNG VĂN – LÊ HUYỀN ĐỊA – THƯ VĂN – MỸ VĂN – SƠN TOÁN – CHÂU ĐỊA – LÊ THỦY
3 TOÁN – B.THỦY TCTD – DŨNG SỬ – CHÚC ĐỊA – THƯ ĐỊA – LÊ THỦY Anh – OANH SỬ – HIÊN
4 TOÁN – B.THỦY SINH – VÂN TD – DŨNG SỬ – CHÚC SỬ – HIÊN ĐỊA – LÊ THỦY SINH – HƯƠNG(S)
5 SH – OANH SH – VÂN SH – NGÔ HUYỀN SH – MỸ SH – NHÀN SH – CHÂU SH – HIÊN

KHỐI 8 – HỌC BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 8A 8B 8E 8C 8D
Thứ 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 VĂN – DUNG TD – TD TOÁN – THƯƠNG GDCD – LÊ HUYỀN Anh – NGỌC
3 TD – TD Anh – LAN ANH HÓA – YẾN VĂN – LINH SỬ – NGUYỆT
4 SINH – HƯƠNG(S) GDCD – LÊ HUYỀN TD – TD VĂN – LINH NHẬT
5 GDCD – LÊ HUYỀN TOÁN – CHÂU SỬ – NGUYỆT HÓA – YẾN NHẬT
Thứ 3 1 Anh – HUYỀN NN VĂN – HIÊN TOÁN – THƯƠNG SINH – HƯƠNG(S) VĂN – TRẦN HOA
2 SINH – HƯƠNG(S) VĂN – HIÊN TOÁN – THƯƠNG TD – TD VĂN – TRẦN HOA
3 TOÁN – NGÔ HUYỀN TOÁN – CHÂU HÓA – YẾN Anh – HUYỀN NN TD – TD
4 TOÁN – NGÔ HUYỀN TD – TD CÔNG NGHỆ – L. NGA Anh – HUYỀN NN TOÁN – NHÀN
5 Anh – HUYỀN NN HÓA – NGÂN SINH – HƯƠNG(S) NGLL NGLL
Thứ 4 1 NHẠC – HIẾU CÔNG NGHỆ – L. NGA ĐỊA – THOA HÓA – YẾN MỸ THUẬT – QUY
2 VĂN – DUNG HÓA – NGÂN TD – TD NHẠC – HIẾU NHẬT
3 HÓA – NGÂN ĐỊA – THOA GDCD – LÊ HUYỀN TD – TD VĂN – TRẦN HOA
4 ĐỊA – THOA MỸ THUẬT – QUY Anh – LỆ THỦY CÔNG NGHỆ – L. NGA VĂN – TRẦN HOA
5 Anh – HUYỀN NN NHẠC – HIẾU MỸ THUẬT – QUY ĐỊA – THOA HÓA – NGÂN
Thứ 5 1 TOÁN – NGÔ HUYỀN TOÁN – CHÂU TOÁN – THƯƠNG TOÁN – HÀ (T) TOÁN – NHÀN
2 TOÁN – NGÔ HUYỀN TOÁN – CHÂU Anh – LỆ THỦY NHẬT TOÁN – NHÀN
3 CÔNG NGHỆ – L. NGA SINH – HƯƠNG(S) Anh – LỆ THỦY TOÁN – HÀ (T) ĐỊA – THOA
4 NGLL NGLL NGLL SINH – HƯƠNG(S) CÔNG NGHỆ – L. NGA
5 Anh – HUYỀN NN GDCD – LÊ HUYỀN
Thứ 6 1 VĂN – DUNG VĂN – HIÊN VĂN – NGỌC ANH VĂN – LINH LÝ – NHUNG
2 VĂN – DUNG VĂN – HIÊN VĂN – NGỌC ANH VĂN – LINH TD – TD
3 TD – TD LÝ – NHUNG NHẠC – HIẾU SỬ – HIỀN SỬ HÓA – NGÂN
4 NHẬT NHẠC – HIẾU
5 NHẬT SINH – HƯƠNG(S)
Thứ 7 1 LÝ – NHUNG SINH – HƯƠNG(S) VĂN – NGỌC ANH TOÁN – HÀ (T) TOÁN – NHÀN
2 MỸ THUẬT – QUY Anh – LAN ANH VĂN – NGỌC ANH TOÁN – HÀ (T) SINH – HƯƠNG(S)
3 HÓA – NGÂN SỬ – SƠN SINH – HƯƠNG(S) LÝ – CHÂU Anh – NGỌC
4 SỬ – SƠN Anh – LAN ANH LÝ – CHÂU MỸ THUẬT – QUY Anh – NGỌC
5 SH – DUNG SH – LAN ANH SH – LỆ THỦY SH – LINH SH – NGỌC

 

Bài Viết Liên Quan